Centrum „Mentoris” członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż z dniem 03.02.2020 Centrum „Mentoris” Mateusz
Prucnal zostało przyjęte do grona członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Przynależność do największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe
i doradcze z całej Polski jest dla nas ogromnym zaszczytem.

Polska Izba Firm Szkoleniowych powstała 16 grudnia 2004 roku i od 15 lat prowadzi
działalność na rzecz przejrzystych i konkurencyjnych warunków funkcjonowania podmiotów
w branży oraz reprezentuje nasz sektor m. in. w Radzie Interesariuszy Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Aktualnie zrzesza ona ponad 370 firm szkoleniowych i doradczych z obszaru całej Polski. Jej
działalność skupia się głownie na działaniach na rzecz poprawy wizerunku sektora, jego
profesjonalizacji i dbałości o standardy jakości, przy jednoczesnym popularyzowaniu dobrych
praktyk i dorobku sektora w tym zakresie.

W roku 2016 PIFS został członkiem „Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
współtworzonego z organizacjami takimi jak: Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu,
Warszawski Instytut Biznesu, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego czy Izba Coachingu. Głównym zadaniem Sojuszu jest aktywność
w opiniowaniu i proponowaniu rozwiązań systemowych, w tym służących pogłębianiu
spójności różnych obszarów edukacji i ściślejszej współpracy instytucji Państwa
z podmiotami edukacji dla dorosłych, uczących się przez całe życie.

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest również członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz
współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bycie członkiem tak znamienitej organizacji oraz możliwość jej współtworzenia z ekspertami
z całego kraju jest dla Centrum „Mentoris” niebywałym wyróżnieniem oraz szansą na ciągły
rozwój i doskonalenie jakości naszych usług.