21.11.2019 | Projekty Aktualne

ADAPTON

Głównym celem projektu ADAPTON jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych ( w tym z zaburzeniami psychicznymi) lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie i ma na celu realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Wartość projektu: 3964154zł
Grupa docelowa

Grupę docelową w ramach projektu stanowią soby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami.

Program Projektu

Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching

Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe

Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże

Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!