21.11.2019 | Projekty Aktualne

AKADEMIA MENADŻERA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Grupą docelową są pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych lub pracownicy MŚP, którzy w przyszłości mają awansować na stanowiska kierownicze. Projekt „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 11136003zł
Grupa docelowa

Projekt kierowany jest do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Program Projektu

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

  • opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
  • usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!