21.11.2019 | Projekty Aktualne

AKADEMIA PRACY 2

Cel projektu: integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.Projekt AKADEMIA PRACY 2 nr RPLU.11.01.00-06-0224/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11Włączenie społeczne,Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3730302.60zł
Grupa docelowa

Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami.

Program Projektu

Zadania zaplanowane w projekcie :

Zadanie 1. Program intensywnej integracji o charakterze społecznym obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania, mentoring, coaching.

Zadanie 2. Program intensywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujący elementy: specjalistyczne, certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

Zadanie 3. Program intensywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujący elementy: pośrednictwo zawodowe, staże .

Zadanie 4. Program intensywnej integracji o charakterze zdrowotnym obejmujący elementy: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!