08.11.2019 | Projekty Aktualne

AKADEMIA PRACY

Projekt ma na celu włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt AKADEMIA PRACY nr RPLU.11.01.00-06-0086/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3821132.60zł
Grupa docelowa

Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Program Projektu

Zadania zaplanowane w projekcie :  

Zadanie 1. Program intensywnej integracji o charakterze społecznym obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania, mentoring, coaching.  

Zadanie 2. Program intensywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujący elementy: specjalistyczne, certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.  

Zadanie 3. Program intensywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujący elementy: pośrednictwo zawodowe, staże.  

Zadanie 4. Program intensywnej integracji o charakterze zdrowotnym obejmujący elementy: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!