21.11.2019 | Projekty Aktualne

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i poprawę dostępu do rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubelskie, które chcą pokonać bariery związane z zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt „Akademia przyszłości. Edycja druga” jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabyte w ramach projektu nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwolą uczestnikom pewnie wejść na ścieżkę rozwoju zawodowego.

Wartość projektu: 4174155.00zł
Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubelskie, które chcą pokonać bariery związane z zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Nabyte w ramach projektu nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwolą uczestnikom pewnie wejść na ścieżkę rozwoju zawodowego.

Program Projektu

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 

  1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i możliwości oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej 
  2. Warsztaty wg. autorskiego programu „Rozwój kompetencji interpersonalnych” Budowanie motywacji do działania i utrzymania się na rynku pracy – przy indywidualnym wsparciu mentora w okresie uczestnictwa w projekcie 
  3. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej realizowane m.in. w formie warsztatów technik poszukiwania pracy
  4. Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uznawanymi certyfikatami dające uprawnienia do wykonywania zawodu 
  5. Wysokiej jakości 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawcy 
  6. Wsparcie psychologiczne – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika 
  7. Wsparcie finansowe

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!