21.11.2019 | Projekty Aktualne

AUTOSTRADA DO PRACY

Celem głównym projektu jest integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób z niepełnosprawnościami z zaburzeniami psychicznymi wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego.Projekt „Autostrada do pracy” realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie poprzez organizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).

Program Projektu

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie psychiatryczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne
 • Praca z doradcą zawodowym w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania
 • Opiekę mentora w formie indywidualnego doradztwa
 • Szkolenia i warsztaty np. z aktywnych technik poszukiwania pracy, motywacji do działania i rozwoju  zarówno kompetencji personalnych jak i kluczowych
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo zawodowe
 • Staże zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy również:

 • poczęstunek (w przypadku zajęć trwających minimum 4 godziny), a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin w ciągu dnia dodatkowo - ciepły posiłek.
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe,
 • ubezpieczenie NNW
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 6,63 zł netto za każdą godzinę szkolenia
 • stypendium stażowe w wysokości 1800 zł brutto/miesiąc.
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały warsztatowe / szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów certyfikujących, w przypadku gdy taki certyfikat przewidziany jest danym kursem
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • refundację kosztów opieki w przypadku osób opieki nad osobami zależnych

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!