21.11.2019 | Projekty Aktualne

GRA O SUKCES

Projekt jest kierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.Projekt „Gra o sukces” nr RPLU.11.01.00-06-0167/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3863149.00zł
Program Projektu

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjne, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching.

Zadanie 2. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

Zadanie 3. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże.

Zadanie 4. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący program wsparcia psychologicznego.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!