21.11.2019 | Projekty Aktualne

KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.Projekt „Kierunek - samodzielność” nr RPLU.11.01.00-06-0110/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Grupa docelowa

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Program Projektu

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:

  1. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjne, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching.
  2. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.
  3. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże.
  4. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący program wsparcia psychologicznego.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!