21.11.2019 | Projekty Aktualne

MOST DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osób, które doświadczają trudności o charakterze psychicznym wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim.Projekt "MOST DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" jest współfinansowany z EFS w ramach RPO WL i ma na celu  realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do VIII.2020.

Wartość projektu: 3830489.00zł
Grupa docelowa

Projekt skierowany do niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim

Program Projektu

Uczestnicy projektu otrzymają następujące wsparcie w ramach realizowanych zadań:

 •  wsparcie indywidualne
  • Wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie motywujące
 • Indywidualny mentoring
  • Wsparcie grupowe w formie warsztatowej "Rozwój kompetencji interpersonalnych"
 • wsparcie edukacyjne
  • Wsparcie grupowe w formie warsztatowej „Aktywne techniki poszukiwania pracy" oraz „Wzmocnienie kompetencji kluczowych”

Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodnie z IPS i IŚK, średnio w wymiarze 90 godzin wraz ze stypendium szkoleniowym

 • wsparcie zawodowe
  • Indywidualny coaching zawodowy oraz 6 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym
 • wsparcie zdrowotne
  • Pogłębione wsparcie psychologiczne lub psychoterapeutyczne - obecność wsparcia oraz liczba godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!