21.11.2019 | Projekty Aktualne

NOWE KWALIFIKACJE SZANSA NA ZATRUDNIENIE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupą docelową są osoby dorosłe zamieszkujące województwo dolnośląskie, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i powyżej 50 roku życia. Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. „Edukacja”, Działanie 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 25257760.00zł
Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób dorosłych – w wieku 18 lat i więcej – w chwili przystąpienia do projektu nie uczących się, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia (tzw. osoby 50+), zamieszkałych (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie dolnośląskim na Obszarach Strategicznej Interwencji, które zgłoszą się z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji/kwalifikacji w formach pozaszkolnych.

Program Projektu

Doradztwo w zakresie analizy potrzeb edukacyjnych:

  1. średnio 3 godziny spotkań z doradcą zawodowym,
  2. wypracowanie i akceptacja Indywidualnego Planu Działania,
  3. diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb Uczestnika/czki projektu,
  4. wspólny z doradcą zawodowym wybór zgodnych z potrzebami Uczestnika form wsparcia tj. kursów wśród dostępnych w projekcie,
  5. Uczestnik/czka otrzyma aktualną informację na temat sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowaniu na kwalifikacje. 2. Kursy w jednym lub więcej z 3 rodzajów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.:
  6. kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  7. kursów umiejętności zawodowych
  8. kursów innych niż wyżej wymienione, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!