21.11.2019 | Projekty Aktualne

SAMODZIELNI I AKTYWNI 2

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt SAMODZIELNI I AKTYWNI 2 nr RPLU.11.01.00-06-0225/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1. Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 4369793.00zł
Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie województwa lubelskiego.

Program Projektu

Zadania zaplanowane w projekcie :

Zadanie 1. Program intensywnej integracji o charakterze społecznym obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania, mentoring, coaching.

Zadanie 2. Program intensywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujący elementy: specjalistyczne, certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

Zadanie 3. Program intensywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujący elementy: pośrednictwo zawodowe, staże.

Zadanie 4. Program intensywnej integracji o charakterze zdrowotnym obejmujący elementy: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!